รับประกันสินค้า เปลี่ยนตัวใหม่ภายใน 7 วัน หากสินค้าที่ซื้อจากเราไปชำรุดเสียหาย ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ ที่ระบุอยู่บน void รับประกันสินค้า เรารับประกันเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที

การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้
1.สินค้าถูกนำไปใช้อย่างผิดวิธี หรือใช้ด้วยความประมาท
2.ความเสียหายอันเกิดจาก ภัยธรรมชาติ หรือ อุบัติเหตุ
3. ตัวสินค้าถูกแกะออก, แยกชิ้นส่วน, ถูกดัดแปลง หรือแก้ไข โดยบุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของ เนชั่น บอร์ด แอนด์ มีเดีย
4. Void รับประกันสินค้าถูกแก้ไข, สูญหาย, ถูกแกะออก หรือ มีร่อยรอยของการพยายามแกะออก
*** เนชั่นบอร์ดแอนด์มัเดีย มีสิทธิ์ในการตรวจสอบความเสียหายของสินค้า ว่าเกิดจากสาเหตุใด ***

-- การรับประกันไม่ครอบคลุมถึง แบตตารี่, บัลลาสต์ และหลอดไฟ
-- ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งและรับสินค้าเอง หรือ เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น
-- ในวันนำสินค้ามาเปลี่ยน ลูกค้าควรนำใบเสร็จมาด้วย เพื่อความสะดวกในการให้บริการ
-- การชำรุดเสียหายที่รวมอยู่ในประกันหมายถึง การที่สินค้าไม่สามารถใช้การได้ตามที่ควรจะเป็น ความเสียหายเพียงเล็กน้อยเช่น รอยถลอก, รอยบุบ แต่ สินค้ายังใช้การได้ ไม่นับรวมอยู่ในการประกัน